Bon energetyczny 2024 – dla kogo?

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 14.05.2024 r.
osztuje założenie pompy ciepła

Bon energetyczny to nowe świadczenie wyprowadzone przez rząd. Aby je dostać, trzeba będzie spełnić konkretne wymogi dochodowe. W artykule przeczytasz o tym, komu przysługuje wyżej wymienione świadczenie i w jaki sposób można będzie z niego skorzystać.

Dla kogo bon energetyczny?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wdrożyło projekt ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (UD 44). Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, z którego będą korzystać: gospodarstwa domowe, odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej. Program dotyczy też odbiorców energii elektrycznej, którzy zostali dotknięci ubóstwem energetycznym i Ci, którzy zostali wykluczeni z przyznania dodatku mieszkaniowego.   

Warunkiem przyznania jednorazowej dotacji jest nieprzekroczenie 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, a na osobę w gospodarstwie wieloosobowym 1700 zł na osobę. Po przekroczeniu kryterium dochodowego przyznawana kwota będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 złotych, a kwoty poniżej tego pułapu nie będą wypłacane.

Wartość wsparcia różni się w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Przewidziane jest też zwiększone wsparcie dla gospodarstw o niższych dochodach, które używają elektrycznych metod ogrzewania, jak np. pompy ciepła czy piece akumulacyjne.

Kim są beneficjenci bonu energetycznego?

Mimo że dodatek energetyczny został tymczasowo zawieszony na mocy ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 759, z późniejszymi zmianami), grupa odbiorców uprawnionych do otrzymania bonu energetycznego rozszerza się poza gospodarstwa domowe o niskich dochodach. 

Włączeni zostają także odbiorcy, którzy są szczególnie wrażliwi na koszty energii elektrycznej, a także te rodziny, które z powodu zbyt dużego metrażu na osobę nie mogą otrzymać dodatku mieszkaniowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1335). 

Szczególnie dotyczy to samotnie mieszkających w domach jednorodzinnych w mniejszych miejscowościach i na wsiach osób, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej. Według oceny skutków regulacji projektu ustalone kryteria dochodowe dla bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 roku zapewnić wsparcie różnym grupom odbiorców, którzy z różnych przyczyn zmagają się z wysokimi rachunkami za energię elektryczną. 

Bonem energetycznym zostaną objęci, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, emeryci z emeryturami poniżej stawki minimalnej oraz ci, których świadczenia odpowiadają najniższej emeryturze. Bon ma na celu częściowe pokrywanie kosztów energii elektrycznej dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, które wynika z ich niskich dochodów. Ponadto dodatkowe wsparcie otrzymają osoby, które zainwestowały w ekologiczne źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną.

Należy zaznaczyć, że zaproponowane kryteria dochodowe dotyczą także osób korzystających z pomocy socjalnej, które są narażone na ubóstwo energetyczne. Niski poziom dochodów bezpośrednio wpływa na ich jakość życia i utrudnia normalne funkcjonowanie ze względu na ograniczenia materialne.

Osoby te często zmieniają się nie tylko z problemami w pokryciu rachunków za energię elektryczną, ale także z trudnościami w zabezpieczeniu innych podstawowych potrzeb życiowych, jak żywność, odzież czy lekarstwa. Wprowadzenie bonu energetycznego dla tych, którzy spełniają określone kryteria dochodowe, będzie miało korzystny wpływ na ich sytuację finansową, zwiększając ich bezpieczeństwo oraz ułatwiając dostęp do niezbędnej usługi, jaką jest dostawa energii elektrycznej.

Od kiedy bon energetyczny będzie przyznawany?

To świadczenie, które ma zostać wprowadzone 1 lipca i potrwa do 31 grudnia 2024 roku. Za ten okres będzie można dostać należność.  

Jaka jest wysokość bonu energetycznego?

Wysokość świadczenia bonu będzie oscylować w granicach: 300-1200 złotych. Jednak jakie konkretnie kwoty będzie można dostać? Poniżej przedstawiamy następujące stawki bonu energetycznego:

dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną – 300 zł;

dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób – 400 zł;

dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób – 500 zł;

dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną – 600 zł;

dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób – 800 zł;

dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób – 1000 zł;

dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Jak złożyć wniosek o bon na energię elektryczną?

Wzór wniosku o bon energetyczny znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie obsługującego Cię urzędu. Wniosek o bon energetyczny możesz też złożyć w swojej gminie. 

Tam również zostanie on rozpatrzony. Wypłaty środków mogą dokonywać także upoważnione organy. Wówczas gminie należy się 2% wartości wypłaconych świadczeń.

Środki na bony energetyczne będą pochodzić z budżetu państwa. Całkowity koszt rozwiązań jest szacowany na 6,33 mld złotych. Będzie można je złożyć w urzędzie gminy lub miasta odpowiadającym Twojemu miejscu zamieszkania. 

Taki wniosek będzie można złożyć zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. W dokumencie będzie trzeba podać: imię, nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego, informacje na temat dochodów członków gospodarstwa domowego, numer rachunku płatniczego, inne informacje, które pozwalają ustalić i zweryfikować dochody.

Podsumowanie


  1. Bon energetyczny jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które w 2023 roku nie przekroczyły 2500 złotych na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, a w gospodarstwie wieloosobowym 1700 złotych na osobę.

  2. Środki będzie można dostać od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

  3. W ramach bonu energetycznego będzie można dostać pensję od 300 do 1200 złotych.

  4. Jeśli chcesz złożyć wniosek o bon energetyczny, możesz to zrobić osobiście w swojej gminie, gdzie również zostanie rozważony. Wniosek możesz też złożyć w formie elektronicznej na stronie.

  5. Beneficjenci bonu energetycznego to grupa odbiorców uprawnionych do otrzymania bonu energetycznego rozszerza się poza gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy