Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez EkoSynergia Sp. z o.o. marka Switch Energy

§1. Definicje

W niniejszym Regulaminie zostały użyte terminy o następującym znaczeniu:

 1. Przedsiębiorca-konsument — osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca — EkoSynergia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-319, przy ul. Sycowskiej 44. NIP: 6222742981, Regon: 301498990, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000361877.
 3. Serwis — portal internetowy, który znajduje się pod adresem switchenergy.pl
 4. Administrator — podmiot, który zarządza serwisem, jest także właścicielem domeny switchenergy.pl
 5. Usługi — usługi świadczone przez EkoSynergia Sp. z o.o., szczegółowo opisane w §3 Regulaminu.
 6. Użytkownik — osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, która korzysta z zasobów lub usług dostępnych w serwisie, lub za pomocą Call Center.
 7. Call Center — serwis telefoniczny Usługodawcy.
 8. Konsultant Call Center — pracownik obsługujący Call Center.
 9. Polityka Prywatności — integralna część niniejszego Regulaminu, w której zostały sprecyzowane zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony. Dokument określa także cel oraz funkcje oprogramowania wdrożonego do teleinformatycznego systemu Użytkownika.
 10. RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§2. Warunki Ogólne
 1. Użytkownik serwisu „Switch Energy”, znajdującego się pod adresem www.switchenergy.pl (dalej „Serwis”) może skorzystać z usług określonych w niniejszym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej “Regulamin”) dotyczących procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Użytkownika.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób poszukujących ofert na sprzedaż energii elektrycznej dla firm (dalej „Użytkownik”). Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o sprzedawcy energii, należy przez to rozumieć firmę zajmującą się sprzedażą energii elektrycznej.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom skorzystanie z następujących usług, według szczegółowych reguł określonych w dalszej części Regulaminu.
  1. sługa polegająca na zebraniu informacji określających potrzeby Użytkownika, w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, a następnie przekazania tych danych sprzedawcom energii elektrycznej, którzy posiadają w ofercie umowę na sprzedaż energii elektrycznej, spełniającej potrzeby Użytkownika.
  2. Usługa polegająca na przekazywaniu potencjalnym klientom informacji na temat produktów z zakresu sprzedaży energii elektrycznej oraz oferujących je firm sprzedażowych. Usługa ta polega jedynie na przekazaniu ogólnych informacji, bez podejmowania dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej.
  3. Usługa polegająca na pośredniczeniu w podpisaniu umowy na sprzedaż energii elektrycznej
  4. Usługa marketingowa, polegająca na przedstawieniu zainteresowanym użytkownikom również informacji na temat różnego rodzaju treści marketingowych opartych o jego preferencje, określone na podstawie informacji zawartych w plikach Cookies oraz analizie efektywności związanej z korzystaniem z Serwisu.
  5. Usługi informacyjne, polegające na dostarczeniu różnego rodzaju treści publicystycznych, informacyjnych, poradników.
   (dalej zbiorczo zwane „Usługami”).
 4. Podmiotem świadczącym Usługi w Serwisie jest EkoSynergia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 51-319, przy ul. Sycowskiej 44. NIP: 6222742981, Regon: 301498990, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000361877, zwany dalej „EkoSynergia” lub „Switch Energy”.
 5. Marka Switch Energy należy do Ekosynergia Sp. z o.o.
 6. W ramach serwisu Użytkownik po spełnieniu wymogów określonych w Serwisie, może korzystać ze wszystkich Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej (www.switchenergy.pl/regulamin) w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.
§3. Opis Usług

Usługi świadczone w ramach Serwisu polegają na:

 1. Usługa polegająca na zebraniu informacji określających potrzeby Użytkownika, w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, a następnie przekazania tych danych sprzedawcom energii elektrycznej, którzy posiadają w ofercie umowę na sprzedaż energii elektrycznej, spełniającej potrzeby Użytkownika.
  1. Usługa polega na zebraniu od Użytkownika informacji, w tym danych osobowych, niezbędnych do określenia potrzeb Użytkownika w zakresie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Zbierane informacje powinny umożliwić sprzedawcy energii elektrycznej określenie, czy jest w stanie przedstawić oczekiwaną ofertę na sprzedaż energii elektrycznej oraz jej wstępne warunki.
  2. Po zebraniu danych Spółka udostępnia współpracującym z nią firmom sprzedażowym ogólne informacje o zapotrzebowaniu Użytkownika na otrzymanie oferty sprzedaży energii elektrycznej.
  3. W sytuacji, gdy na podstawie udostępnionych ogólnych informacji, sprzedawca energii elektrycznej stwierdza, że jest w stanie przedstawić Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, odpowiadającą jego potrzebom, Spółka udostępnia mu dane osobowe, w tym dane kontaktowe, w celu przygotowania oferty.
  4. Od momentu udostępnienia danych, administratorem danych osobowych staje się również firma sprzedażowa, której udostępniono dane Użytkownika.
  5. Za realizację wszystkich obowiązków związanych ze sprzedażą energii elektrycznej, określonych w przepisach prawa, odpowiedzialne są poszczególne firmy sprzedażowe.
  6. W ramach tej usługi Switch Energy nie gwarantuje, że Użytkownik uzyska satysfakcjonującą go ofertę zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Switch Energy nie może również zagwarantować kontaktu ze strony firmy sprzedażowej w sytuacji, w której żaden z podmiotów nie zobowiąże się do przedstawienia oferty;
 2. Usługa dostarczania informacji na temat produktów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oferowanych przez różne firmy sprzedażowe:
  1. Usługa polega na zebraniu od Użytkownika informacji, a następnie na ich podstawie dostarczenie Użytkownikowi zestawienia dostępnych możliwości zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej w różnych firmach sprzedażowych. Zestawienie oparte jest na ogólnie dostępnych informacjach na temat produktów poszczególnych firm sprzedażowych.
  2. Zestawienie produktów może obejmować minimalne ceny według udostępnionych przez firmy sprzedażowe ogólnych cenników. Minimalne ceny mają jedynie charakter poglądowy, nie stanowią ofert w rozumieniu prawa cywilnego.
  3. Zestawienie produktów obejmuje podstawowe informacje o oferowanych przez daną firmę sprzedażową produktach. Informacje przygotowane są przez Switch Energy na podstawie ogólnie dostępnych danych.
  4. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może również zamówić kontakt ze strony Switch Energy w celu rozpoznania możliwości otrzymania oferty od wskazanej firmy sprzedażowej. Zważywszy na fakt, że przedstawienie oferty przez firmę sprzedażową jest dobrowolne, Switch Energy nie gwarantuje przedstawienia oferty określonej firmy sprzedażowej.
  5. Serwis w ramach Usługi umożliwia Użytkownikowi filtrowanie informacji po interesujących go szczegółach, a także porównanie bezpośrednie wybranych przez Użytkownika firm sprzedażowych oraz dystrybucyjnych.
 3. Usługa przekazywania firmom sprzedażowym informacji na temat Użytkowników:
  1. Usługa polega na zebraniu od Użytkownika zainteresowanego poznaniem ofert na sprzedaż energii elektrycznej z wielu firm sprzedażowych, danych na temat jego potrzeb w zakresie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz danych osobowych, w tym danych kontaktowych.
  2. Dane dotyczące Użytkownika są udostępniane firmom sprzedażowym, które na podstawie podanych przez Użytkownika informacji stwierdzą, że mogą przedstawić Użytkownikowi interesującą dla niego ofertę zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
  3. Usługa ta jest usługą uzupełniającą do usługi dostarczania informacji na temat produktów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
§4. Postanowienia ogólne dotyczące Usług
 1. Wszystkie Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Switch Energy za pomocą plików Cookies umożliwia Użytkownikowi zachowanie wcześniej wpisanych informacji na danym urządzeniu, celem dokończenia rozpoczętego procesu porównania ofert lub powrotu do wcześniej wygenerowanego zestawienia.
 3. Przed skorzystaniem z Usług określonych w §3, dostarczanych przez Switch Energy za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz udzielenia zgód wymaganych do świadczenia poszczególnych Usług.
 4. Rzetelność oraz przydatność dla Użytkownika Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uzależniona jest od rzetelności i dokładności podanych przez Użytkownika danych. Użytkownik powinien podawać w Serwisie dane zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Switch Energy świadczy Usługi określone w §3 we współpracy z wybranymi podmiotami działającymi na rynku energii elektrycznej w Polsce. W żadnym wypadku Switch Energy nie zapewnia, że przedstawione oferty są wszystkimi dostępnymi dla Użytkownika.
 6. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania Switch Energy o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §9
§5. Przekazanie danych Użytkownika do Partnerów
 1. W ramach Usługi świadczonej przez Usługodawcę, dane osobowe i informacje niezbędne do realizacji Usługi podane przez Użytkownika, mogą być przekazywane do Partnerów Usługodawcy.
 2. Od chwili ich udostępnienia Partnerzy Usługodawcy stają się administratorami tych danych osobowych. EkoSynergia sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych, z wyjątkiem, gdy sam je przetwarza i wyłącznie w takim zakresie.
 3. EkoSynergia sp. z o.o. nie jest stroną umowy o sprzedaż energii elektrycznej i/ lub gazu. Może być jednak reprezentantem strony przy jej podpisywaniu.
 4. Informacje dotyczące ofert Partnerów, które są udostępniane Użytkownikowi, nie stanowią czynności doradztwa prawnego czy finansowego.
§6. Warunki zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej
 1. Switch Energy udostępnia dane Użytkowników, wyłącznie zweryfikowanym i koncesjonowanym firmom sprzedażowym, które uzyskały pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
 2. Switch Energy udostępnia dane jedyne firmom, z którymi zawarła stosowne umowy, w których dana firma zobowiązuje się m.in., do działania zgodnie z prawem, przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie, o ile odnoszą się one do firmy sprzedażowej.
 3. Switch Energy nie ma wpływu na treść postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej, którą Użytkownik zawiera z podmiotem oferującym sprzedaż energii elektrycznej.
§7. Reklamacje
 1. Reklamacje związane z Usługą należy składać mailowo na adres biuro@switchenergy.pl w okresie 7 dni od momentu zdarzenia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi dotyczyć świadczenia Usługi i zawierać uzasadnienie i przyczyny reklamacji oraz imię, nazwisko oraz adres Użytkownika.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na ten sam adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne. Decyzja dotycząca reklamacji jest ostateczna.
 4. Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich praw w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
§8. Ochrona danych osobowych
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez EkoSynergia Sp. z o.o. jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 2. Administratorem danych osobowych, które Użytkownik podaje w formularzach jest EkoSynergia sp. z o.o.
 3. Dane osobowe, które zostają umieszczone w formularzach, Administrator przetwarza tylko w celu realizacji Usług. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. a i b RODO.
 4. Dane osobowe są przekazywane Partnerom Usługodawcy na podstawie zgody Użytkownika i w celu realizacji umowy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez czas, który jest konieczny do świadczenia usług, bądź do czasu rezygnacji z usługi, rozwiązania umowy, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest wymagany przez prawo w celu zabezpieczenia roszczeń.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu dot. ich przetwarzania oraz wniesienia skargi.
 7. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, jednak jest to konieczne do realizacji usług.
 8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich.
 9. Administrator zapewnia, że stosuje środki organizacyjne oraz techniczne, które gwarantują bezpieczeństwo danych.
 10. Kontakt z EkoSynergia Sp. z o.o. w sprawie procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@switchenergy.pl, pisemnie na adres korespondencyjny: EkoSynergia Sp. z o.o., ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, albo telefonicznie pod numerem: 623101666.
§9. Rezygnacja z usług
 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi, w tym celu należy złożyć oświadczenie u Usługodawcy.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z usługi Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@switchenergy.pl albo telefonicznie pod numerem: 623101666.
§10. Postanowienia końcowe
 1. EkoSynergia sp. z o.o. zastrzega, że w niniejszym regulaminie mogą pojawić się zmiany, jednak o każdej zmianie regulaminu informuje Użytkowników.
 2. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na zawarcie umowy na świadczenie usługi.
 3. W sprawach, które nie są regulowane przez regulamin, swoje zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2023 r.