Polityka prywatności

§ I. Informacje wstępne
 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu internetowego www.switchenergy.pl
 2. Dane, które są podawane przez Użytkownika oraz dane zbierane w sposób automatyczny, są przetwarzane tylko do celów określonych w polityce prywatności.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”)
§ II. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest EkoSynergia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 51-319, przy ul. Sycowskiej 44. NIP: 6222742981, Regon: 301498990, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000361877, zwany dalej “Administratorem”. 
 2. Podstawą przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), w szczególności art. 6 ust. 1 oraz art. 13. Sposób kontaktu jest uzależniony od rodzaju udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych, tj. numer telefonu bądź adres e-mail. 
 3. Marka Switch Energy należy do EkoSynergia Sp. z o.o. 
 4. Kontakt z EkoSynergia Sp. z o.o. w sprawie procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@switchenergy.pl, pisemnie na adres korespondencyjny: EkoSynergia Sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 
 5. Użytkownik może wystąpić z zapytaniem o ofertę oferowaną przez EkoSynergia Sp. z o.o. posługując się umieszczonymi w Serwisie formularzami elektronicznymi. 
 6. Za pośrednictwem formularzy elektronicznych gromadzone są takie dane osobowe jak: imię, numer telefonu, adres e-mail. Zbierane są także inne dane podane przez użytkownika. 
 7. Powyższe dane zostaną udostępnione: Polenergia Sprzedaż Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, NIP: 701-098-55-96, ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa; Respect Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Ludwika Rydygiera 8, NIP 8762459238; Smart Energia Hubert Staszczyk, ul. Armii Krajowej 24/50, 98-200 Sieradz, NIP: 8272137556, REGON: 100550909, w celu przedstawienia oferty handlowej. Podanie numeru telefonu w formularzu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. 
 9. Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach: 
  1. Możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.
  2. Przedstawienie oferty (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane są przetwarzane do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania oferty.
  3. Realizacja usług bądź produktów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce do chwili zrealizowania umowy. Brak podania danych jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji umowy.
  4. Informacje o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu realizacji umowy. Niepodanie danych oznacza brak możliwości realizacji umowy.
  5. Działanie wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie cywilnoprawnych roszczeń dot. Serwisu lub usług (art. 6 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu przedawnienia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia bądź obrony potencjalnych roszczeń.
 10. Dane osobowe Użytkownika, w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek, mogą zostać udostępnione również następującym podmiotom, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy przetwarzania powierzania danych osobowych:
  1. podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji umowy,
  2. zewnętrznym podmiotom, które zapewniają wsparcie z zakresu IT,
  3. firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w ramach realizacji umowy,
  4. uprawnionym podmiotom do uzyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. W takim przypadku Administrator przeprowadzi z Użytkownikiem dodatkową rozmowę telefoniczną
 12. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Może także ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, w sytuacji gdy: dane są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa, ale dana osoba wnosi sprzeciw wobec ich usunięcia; Administrator nie wymaga już ich przetwarzania, ale dana osoba potrzebuje ich do działań dot. roszczeń. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 13. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu mającemu na celu dopasowanie oraz przedstawienie nowych usług.
 14. Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 15. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 16. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 17. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
§ III. Polityka Cookies
 1. Serwis w myśl ogólnie przyjętej praktyki przechowuje pliki Cookies, zwane ciasteczkami.
 2. Informacje, które są zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu odczytuje przy kolejnym połączeniu się z danego urządzenia.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na ulokowanie plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 4. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 5. Pliki Cookies zawierają takie dane jak np. IP urządzenia, dane przeglądarki, dane dot. sesji, dane dot. urządzenia.
§ IV. Wykorzystywanie plików Cookies
 1. EkoSynergia Sp. z o.o. pliki Cookies przechowuje przez okres nieokreślony. 
 2. Pliki Cookies są przechowywane jedynie w celach pomocniczych, które służą do administrowania Serwisem. 
 3. Informacje, które są zawarte w plikach Cookies, ujawniane są wyłącznie tym osobom, które są uprawnione do administrowania serwerem Serwisu. 
 4. Pliki Cookies są przechowywane jedynie do celów związanych ze statystyką oraz dopasowaniem treści i układu Serwisu do potrzeb Użytkowników.
§ V. Google Analytics
 1. Serwis korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics. 
 2. Google Analytics korzysta z plików Cookies, aby dać możliwość analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. 
 3. Informacje, które generują pliki Cookies dot. korzystania z Serwisu przez danego Użytkownika, są przekazywane do Google i przechowywane przez tą spółkę na serwerach w USA. 
 4. Google korzysta z wyżej wspomnianych informacji do celów związanych z oceną korzystania z Serwisu, raportowania danych dot. ruchu na Serwisie, a także świadczenia innych usług dot. ruchu na stronach internetowych oraz użytkowania Internetu. 
 5. Jest możliwość przekazywania wyżej wymienionych informacji przez Google do osób trzecich – w przypadku zobowiązania do ich przekazania w ramach obowiązujących przepisów prawnych, bądź jeśli osoby te są odpowiedzialne za ich przetwarzanie w imieniu Google. 
 6. Google nie łączy adresu IP danego Użytkownika z innymi danymi, które są w jej posiadaniu. 
 7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć pliki Cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. 
 8. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w celach i zakresie opisanym wyżej. 
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
§ VI. Odnośniki do innych stron
 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. 
 2. Zasady związane z korzystaniem z innych witryn internetowych oraz ich polityka prywatności są umieszczone na stronach, do których Użytkownik jest przekierowywany za pośrednictwem odnośnika.
 3. EkoSynergia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady dot. prywatności, jakie obowiązują na innych stronach internetowych
§ VII. Bezpieczeństwo dot. informacji
 1. Administrator gwarantuje, że stosuje niezbędne środki, aby dane osobowe podawane przez Użytkownika były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, ich zniszczeniem bądź utratą. 
 2. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, wdrożono zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, fizyczne oraz personalne.
§ VIII. Zmiany polityki prywatności
 1. EkoSynergia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności. 
 2. Zmiany mogą dot. m.in. wymogów, które określają przepisy prawne. 
 3. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany poprzez umieszczenie informacji w Serwisie.